Tập luyện trước trận đấu


Ban huấn luyện theo dõi trận đấu


Cổ động viên cổ vũ nhiệt tình


Hội ý giữa trận đấu