Tổ hóa sinh - Môi trường

Hồ Hải Yên
Lê Thị Thu Hiệp
Lê Thị Hoa
Trịnh Thị Thanh Hà
Nguyễn Thị Tâm
Nguyễn Thị Kim Chung
Phùng Văn Hào
Nguyễn Thị Vui