Tổ Sinh - Địa

Nguyễn Thị Thủy
Trần Xuân Quang
Chu Thị Ngọc Diệp
Lê Thị Hồng Lam
Nguyễn Thị Thanh Lam
Lê Thị Thu
Trần Đình Du
Vũ Văn Lương
Phùng Văn Hào
Nguyễn Thị Bình
Nguyễn Thị Kim Chung