Tổ Xây dựng

Lê Viết Đồng
Nguyễn Thế Tân
Chu Thị Ngọc Diệp
Cao Xuân Thiệu
Đoàn Thị Minh Khai
Nguyễn Đình Anh
Trương Văn Bé