Tổ Xây dựng

Lê Viết Đồng
Nguyễn Thế Tân
Chu Thị Ngọc Diệp
Cao Xuân Thiệu
Đoàn Thị Minh Khai
Thái Thanh Tịnh
Trương Văn Bé
Nguyễn Đình Anh
Văn Thị Tâm