Tổ Xây dựng

Lê Viết Đồng
Thái Thanh Tịnh
Trương Văn Bé
Cao Xuân Thiệu
Văn Thị Tâm
Đoàn Thị Minh Khai
Chu Thị Ngọc Diệp