BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
Số: /QĐ-ĐHV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày tháng 12 năm 2016
     

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị
với Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Căn cứ Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về đổi tên Trường Đại học Sư phạm Vinh thành Trường Đại học Vinh;
Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học;
Căn cứ Quyết định số 1386/QĐ-ĐHV ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh;
Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-ĐHV ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh ban hành chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Vinh;
Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của Trường Đại học Vinh;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa các đơn vị với Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các văn bản trước đây của Trường Đại học Vinh có nội dung liên quan.
Điều 3. Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Giám đốc Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm; Trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
- Như Điều 3;
- Ban Giám hiệu;
- Lưu: HCTH, TH-TN.                                                                                                                                                                                                                                                                                GS.TS. Đinh Xuân Khoa