Hội nghị đã lắng nghe bản dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 và chương trình công tác năm học 2017-2018, tiến hành thảo luận sôi nổi nhìn nhận và đánh giá một cách khách quan những việc làm được, những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân, giải pháp, biện pháp khắc phục và những chương trình hành động cụ thể cho năm học 2017-2018. Hội nghị nghe báo cáo tóm tắt công tác tổng kết năm học ở tổ và kết quả bầu danh hiệu thi đua năm học 2016-2017 để tất cả các thành viên của Trung tâm biết được công việc đặc thù trong từng tổ chuyên môn từ đó có cái nhìn tổng quát hơn, sâu sát hơn trước khi tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm một cách khách quan, dân chủ (là một kênh thông tin để Hội đồng thi đua Trung tâm tham khảo khi đánh giá xếp loại). Hội nghị tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm bầu danh hiệu thi đua năm học 2016-2017. Sau hơn 3 giờ làm việc với gần 20 ý kiến đóng góp, Hội nghị đã nhất trí cao với dự thảo báo cáo tổng kết năm học và chương trình công tác năm học mới (có bản kèm theo đã chỉnh sửa, bổ sung) và thông qua Nghị quyết hành động.
Để tiếp tục hoàn thành quy trình tổng kết năm học, 8h00 ngày 05/06/2017 Hội đồng thi đua trung tâm đã tiến hành họp xét bình bầu danh hiệu thi đua năm học 2016-2017. Căn cứ vào hướng dẫn của Nhà trường, căn cứ các tiêu chí đánh giá, xếp loại, kết quả đánh giá xếp loại ở tổ, kết quả thanh tra Nhà trường, kết quả thanh tra trung tâm và tình hình thực tiễn công tác của cán bộ trung tâm, dưới sự chủ trì của TS. Mai Văn Lưu-PGĐ phụ trách đơn vị, Hội đồng đã tiến hành thảo luận phân tích, đánh giá, mổ xẻ một cách khách quan từng cán bộ của trung tâm và đi đến thống nhất cao bỏ phiếu tín nhiệm đề nghị Hội đồng thi đua Nhà trường xét và công nhận, kết quả;
- Danh hiệu thi đua cá nhân: 100% Hoàn thành nhiệm vụ; 78.5% Lao động tiên tiến; 15% Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở;
- Danh hiệu thi đua tập thể: Lao động tiên tiến.
Tự hào thành tích đạt được, vượt lên những tồn tại, yếu kém, Trung tâm TH-TN Trường Đại học Vinh đoàn kết nhất trí, tin tưởng, vững bước đi lên!
Tác giả: Nguyễn Lâm Vượng