Công tác chuẩn bị trước buổi lễ


Công tác chuẩn bị trước buổi lễ

Đồng chí Hiệp phát biểu giới thiệu và khai mạc

Đồng chí Quảng phát biểu

Các hoạt động vui chơi của các cháu