Đội múa Trung tâm - Trạm


Đội múa nữ


Múa: Lễ tra hạt - Dân tộc Khơ Mu


Tốp ca nữ: Bức họa đồng quê


Tốp ca nữ: Bức họa đồng quê


Hát múa: Tự hào người giáo viên nhân dân


Hát múa: Tự hào người giáo viên nhân dân


Hát múa: Tự hào người giáo viên nhân dân


Hát múa: Tự hào người giáo viên nhân dân


Hát múa: Tự hào người giáo viên nhân dân


Kết quả đạt được