Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng uỷ Trường Đại học Vinh đã phát huy vai trò trong việc định hướng và hoạch định kế hoạch chiến lược, các chương trình, đề án lớn của Trường. Hệ thống văn bản phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý được hoàn thiện. Công tác quản lý, điều hành Nhà trường thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch, nhất là công tác kế hoạch - tài chính. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được coi trọng. Tình hình chính trị, tư tưởng trong cán bộ, học sinh, sinh viên, ổn định. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm. Cơ cấu tổ chức được sắp xếp hợp lý, phù hợp với quy mô và sự phát triển của Nhà trường. Công tác cán bộ đi vào nền nếp. Quy mô và chất lượng đào tạo bước đầu đáp ứng nhu cầu xã hội. Công tác đánh giá kết quả học tập của người học đảm bảo công bằng, khách quan. Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có hiệu quả và chất lượng. Hoạt động hợp tác quốc tế được mở rộng và tăng cường. Cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính có sự phát triển mạnh. Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên được ổn định và nâng cao. An ninh, trật tự an toàn Nhà trường được đảm bảo. Vị thế của Nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam ngày càng được khẳng định.
            Với những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Nhà trường đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, góp phần khẳng định vị thế, uy tín của Nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Nhà trường đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ 2); được Thủ tướng Chính phủ chính thức đưa vào danh sách xây dựng thành trường đại học trọng điểm quốc gia; được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn là 1 trong 7 trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục của cả nước. Hầu hết các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ Trường khóa XXX đề ra đều đạt và vượt. Những thành tựu đó tạo tiền đề quan trọng để toàn Đảng bộ tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức trong giai đoạn xây dựng Trường Đại học Vinh trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia.
            Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã đánh giá sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ Trường Đại học Vinh trong 5 năm qua, đã đưa Trường Đại học Vinh trở thành trường đại học trung tâm không những của giáo dục đại học Nghệ An mà còn của các tỉnh Bắc miền Trung và cả nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển mọi mặt đời sống, kinh tế, văn hóa, chính trị của Tỉnh. Đồng chí cũng chỉ ra những bất cập, tồn tại mà Đảng bộ Trường Đại học Vinh cần tiếp tục chỉ đạo khắc phục trong thời gian tới, đó là: số lượng, chất lượng của đội ngũ giảng viên của một số ngành, khoa chưa đều, chưa thực sự mạnh; các đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng còn ít, chưa giải quyết được các bài toán thực tiễn của địa phương; tiến độ xây dựng cơ sở vật chất còn chậm. Đồng chí nhấn mạnh 5 nội dung công tác mà Đảng bộ Trường cần tập trung chỉ đạo để Trường Đại học Vinh thực sự lớn mạnh về mọi mặt: tập trung đổi mới chương trình, giáo trình, đổi mới phương pháp giảng dạy, hướng về người học; nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học để từ đó gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết nhiệm vụ kinh tế - xã hội, văn hóa của địa phương; mở rộng quan hệ hợp tác, chủ động hội nhập với giáo dục đại học của khu vực và thế giới, trước mắt phấn đấu trở thành trường đại học có uy tín trong Hiệp hội các trường đại học Đông Nam Á; phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng, các đơn vị trong toàn trường để đoàn kết, cộng sự, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; quan tâm công tác xây dựng Đảng vững mạnh về mọi mặt gắn với việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
            Nhấn mạnh về những kết quả của Đảng bộ Trường Đại học Vinh đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Phạm Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nêu những con số "ấn tượng" mà Trường Đại học Vinh đã đạt được như: có 92 cán bộ bảo vệ thành công luận án tiến sĩ (hiện đang có 147 cán bộ làm nghiên cứu sinh); chủ trì 24 đề tài cấp Nhà nước, 23 đề tài cấp Bộ; 24/25 chỉ tiêu đã đề ra tại Đại hội lần thứ XXX đều đạt và vượt; kết nạp được 1.567 đảng viên mới, v.v... Trong giai đoạn 2015 - 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Đảng bộ Trường Đại học Vinh tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXXI và nhấn mạnh 5 định hướng quan trọng, đó là: bám sát chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thực hiện thật tốt Nghị quyết số 29, Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí của toàn Đảng bộ để thực hiện mọi nhiệm vụ; khơi dậy tiềm năng khoa học của cán bộ, đảng viên, gắn hoạt động nghiên cứu khoa học với thực tiễn; chú trọng bồi dưỡng cán bộ chuyên môn, cán bộ quản lý; phấn đấu để Trường Đại học Vinh là trường đại học có chất lượng cao trong hệ thống giáo dục đại học của cả nước, được xếp thứ hạng cao trong khu vực và quốc tế.
            Đại hội đã giành nhiều thời gian để các đại biểu tập trung thảo luận các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ đề ra trong 5 năm tới và đã biểu quyết các chỉ tiêu cơ bản:
            1. Bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên tham gia các đợt nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và tổ chức đảng cấp trên; thực hiện tốt các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, của Ngành và của Trường.
            2. Phấn đấu đến năm 2020, toàn Trường có 1.350 cán bộ, viên chức, trong đó 100% cán bộ giảng dạy có trình độ thạc sĩ trở lên, 40% cán bộ giảng dạy có trình độ tiến sĩ. Tỷ lệ cán bộ có chức danh giáo sư, phó giáo sư đạt 10 - 15% trên tổng số giảng viên. Phấn đấu 10 - 15% giảng viên có bài giảng bằng tiếng Anh. Mỗi năm cử 3 - 5 cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị.
            3. Triển khai một số ngành đào tạo đại học chất lượng cao. Mở thêm 3 - 5 ngành đào tạo đại học, 3 - 5 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 2 - 3 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Giữ ổn định quy mô đào tạo trung học phổ thông, đại học, sau đại học hiện có. Đến năm 2020, Nhà trường có quy mô 35.000 - 40.000 học sinh, sinh viên, học viên. Sinh viên tốt nghiệp ra Trường có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức, kỹ năng đáp ứng nhu cầu xã hội.
            4. Phấn đấu tăng nguồn thu từ các hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất và dịch vụ. Mỗi năm xuất bản từ 10 - 15 giáo trình, sách chuyên khảo, công bố từ 350 - 400 bài báo trên các tạp chí, trong đó có 50 - 60 bài trên các tạp chí quốc tế có uy tín.
            5. Hàng năm Nhà trường và các tổ chức đoàn thể được cấp trên trực tiếp xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ Nhà trường được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận và tặng Bằng khen đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh.
            6. Mỗi năm kết nạp 200 - 250 quần chúng vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt từ 85% trở lên. Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ được công nhận đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh hằng năm từ 50% trở lên. Hàng năm thực hiện được 12 cuộc kiểm tra, giám sát theo chuyên đề ở các đảng bộ bộ phận, chi bộ.
            Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXI gồm 21 đồng chí, bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 6 đồng chí, bầu Ủy ban kiểm tra gồm 7 đồng chí. GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Đảng ủy khóa XXX, Hiệu trưởng Nhà trường được Đại hội bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy. PGS.TS. Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khóa XXX, Phó Hiệu trưởng Nhà trường được Đại hội bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ Trường Đại học Vinh tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII gồm 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

            Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy đã kêu gọi các cấp uỷ và tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết Đại hội đến từng cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên, học viên trong toàn Trường. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội, xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, góp phần cùng tập thể Đảng bộ Nhà trường vượt qua mọi khó khăn, thách thức, khai thác tốt nguồn lực, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội, đưa Trường Đại học Vinh phát triển lên một tầm cao mới, xứng danh là "Ngọn cờ hồng trên quê hương Xô viết", đưa Nghệ An trở thành trung tâm giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ lớn của khu vực Bắc Trung Bộ theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị.

Chương trình Nghệ thuật chào mừng Đại hội của tuổi trẻ Nhà trường

Đồng chí Đinh Xuân Khoa - UV BCH Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc Đại hội
Đại diện các tổ chức đoàn thể, quần chúng tặng hoa chúc mừng Đại hội
Đồng chí Phạm Minh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Trường khóa XXX
Đồng chí Thái Văn Thành - UV BTV Đảng ủy trình bày báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Trường khóa XXX
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Phạm Mạnh Hùng - UV Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Đại hội
Đại biểu bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Một số tham luận tại Đại hội