0. Quy trình Quản lý tài sản

1. Mau de nghi sua chua, bao duong

2. Mau du toan

3. Mau bien ban nghiem thu cong viec

4. Mau bien ban kiem tra tinh trang hu hong MMTB

5. Mau duyet gia

6. Mau thu hoi, dieu chuyen MMTB

7. Mau bien ban de nghi thanh ly

8. Mau danh muc tai san chờ thanh ly

9. Mau kiem ke, thanh ly, dieu chuyen cuoi nam