Dưới đây là 2 mẫu đơn đăng ký mượn phòng THTN dành cho Giáo viên và Sinh viên

Mau_DK_muon_PTN_SV.doc

Mau_DK_muon_PTN_GV.doc