Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm (TH-TN) được thành lập theo Quyết định số 706/QĐ-ĐHV ngày 04/4/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh trên cơ sở sát nhập các phòng thí nghiệm, thực hành, xưởng, trại trong toàn trường.

1. Chức năng

Tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức và triển khai các hoạt động TH-TN phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên trong trường và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu ngoài trường.

2. Nhiệm vụ

1. Chủ trì phối hợp với các viện, khoa chuyên ngành, Phòng Đào tạo và các đơn vị chức năng lập kế hoạch năm học, thời khóa biểu TH-TN cho từng học kỳ, năm học;

2. Tổ chức, triển khai, kiểm tra, giám sát hoạt động TH-TN phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường;

3. Tổ chức, triển khai các hoạt động dịch vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, sản xuất thử nghiệm và chuyển giao công nghệ;

4. Quản lý và bảo dưỡng tài sản, thiết bị, máy móc; công cụ, dụng cụ (CCDC); vật tư, hóa chất (VTHC), mẫu vật, tài liệu… tại các phòng TH-TN được Nhà trường giao;

5. Chủ trì phối hợp với các viện, khoa đào tạo và các phòng ban chức năng lập kế hoạch mua sắm, bổ sung, sửa chữa máy móc, thiết bị; CCDC, VTHC, mẫu vật... phục vụ TH-TN;

6. Báo cáo kết quả sử dụng thiết bị, VTHC, CCDC, mẫu vật căn cứ định mức kinh tế kỹ thuật TH-TN và các lớp thực hành sau mỗi học kỳ;

7. Tham gia, phối hợp điều chỉnh định mức KTKT;

8. Quyết toán VTHC, CCDC, mẫu vật theo từng học kỳ, năm học;

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ (39 cán bộ)

3.1. Cơ cấu tổ chức

1) Giám đốc và các Phó Giám đốc:

- PGS.TS.GVCC. Mai Văn Lưu                   - PGĐ Phụ trách đơn vị

- CVC.ThS. Nguyễn Lâm Vượng        - PGĐ

- ThS. Nguyễn Thế Tân                      - PGĐ

2) Các tổ Thực hành - Thí nghiệm (4 tổ):

- Tổ Vật lý & Công nghệ: 15 cán bộ, Tổ trưởng: ThS. Nguyễn Thị Nhã

- Tổ Hóa học:                   9 cán bộ, Tổ trưởng:  ThS. Lê Thị Thu Hiệp

- Tổ Sinh học - Địa lý:     7 cán bộ, Tổ trưởng:  ThS. Lê Thị Hồng Lam

- Tổ Xây dựng:                8 cán bộ, Tổ trưởng:  ThS. Lê Viết Đồng

3) Trợ lý đào tạo và cán bộ Văn phòng Trung tâm

3.2. Trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ

Tổng số cán bộ: 39, trong đó: PGS.TS.GVCC: 1, TS: 2, NCS:1, CVC.ThS: 1, ThS: 25, đang học ThS: 4, ĐH: 5 và CĐ: 1.

4. Các tổ chức đảng, đoàn thể

- Chi bộ Trung tâm TH-TN là chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Vinh. Hiện nay, Chi bộ có 2 tổ đảng với tổng số 15 đảng viên. Chi bộ Trung tâm TH-TN luôn là Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, một số năm được công nhận Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

- Công đoàn bộ phận Trung tâm TH-TN gồm 39 đoàn viên; BCH Công đoàn gồm 3 đ/c; Chủ tịch Công đoàn: ThS. Chu Thị Ngọc Diệp.

5. Một số hình ảnh về đội ngũ cán bộ Trung tâm TH-TN

Ban Giám đốc Trung tâm TH-TN, nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

Tổ thực hành Vật lý và Công nghệ

Tổ thực hành Hóa học

 

Tổ thực hành Sinh học - Địa lý

Tổ thực hành Xây dựng