Tổ Vật lý

Lê Thị Dung
Nguyễn Lê Thăng
Nguyễn Thị Thu HIền
Lương Thị Yến Nga
Nghiêm Thăng Hùng
Nguyễn Văn Hải
Ngô Sỹ Khánh
Nguyễn Thế Tân